top of page

Obchodní podmínky řemeslníci

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Společnost Expertkom s.r.o., IČO 29151121, se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze po sp. zn. 204510 (dále jen „Společnost“ a/i „Objednatel“), vydává v souladu s ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“).

 2. Právní vztahy mezi Společností jako objednatelem a právnickými či fyzickými osobami jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) se při provádění díla řídí objednávkou, rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a těmito OP.

 3. Objednatel provozuje platformu „Dumeto“, v rámci které třetí osoby (zákazníci) poptávají u Objednatele provedení předem specifikovaného díla (dále jen „Zákazníci“).

 4. Zhotovitel má zájem spolupracovat s Objednatelem tak, že pro něj bude provádět díla poptaná Zákazníky. 

 5. Tyto OP se stávají součástí každé Smlouvy a určují část jejího obsahu, nestanoví-li Smlouva nebo Objednávka jinak. Odchylná úprava ve Smlouvě má před zněním těchto OP přednost. Odchylná úprava v Objednávce má přednost před Smlouvou.

 6. Tyto OP tvoří rámcová práva a povinnosti mezi stranami.

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Mezi Objednatelem a Zhotovitelem je uzavřena Smlouva v případě, jakmile si strany ujednaly její obsah. Smlouva může být uzavřena i prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, zejména e-mailu či telefonu.

 2. Zhotovitel se zavazuje na základě Smlouvy provést dílo pro Objednatele na základě dílčích objednávek (dále jen „Objednávka“) a pokynů Objednatele.

 3. Dílem se rozumí především zhotovení určité věci, údržba určité věci, oprava nebo úprava věci, nebo činnosti s jiným výsledkem (dále jen „Dílo“).

 4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí, a to dle požadavků Objednatele.

 5. Objednávka může být mezi Zhotovitelem a Objednatelem uzavřena i prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, zejména e-mailu či telefonu.

 6. Zhotovitel je povinen provést Dílo na základě akceptace obdržení Objednávky. Akceptace může proběhnout i prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, zejména e-mailu či telefonu.

 7. Zhotovitel akceptací Objednávky prohlašuje, že je schopen řádně a včas provést Dílo dle Objednávky, má k tomu potřebné technické vybavení, zkušenosti, dostatečnou odbornou zaměstnaneckou či jinou kapacitu a nejsou mu známé žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit řádné a včasné provedení Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo musí být zhotoveno v souladu s pokyny Objednatele a obecně závaznými právním předpisy, popř. pokyny Zákazníka.

 8. Akceptace Objednávky obsahující dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky Objednávky, není přijetím nabídky (Objednávky) ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

 9. Smluvní strany si v Objednávce sjednají především rozsah Díla, termín jeho provedení a cenu. Je-li Objednávka zaslána Zhotovitelem bez uvedení ceny Díla tak, aby Zhotovitel sdělil Objednateli cenu Díla dle svého uvážení, je Objednávka uzavřena až akceptací ceny Díla ze strany Objednatele.

 10. Objednatel je oprávněn Objednávku kdykoliv před započetím provádění Díla jednostranně zrušit, zejména v případě, dojde-li ke zrušení na straně Zákazníka. V případě zrušení Objednávky neodpovídá Objednatel Zhotovitele za žádnou škodu a Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv vzniklé náklady.

 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu za Dílo v částce specifikované v dílčí Objednávce, a to do 14 dní ode dne akceptace Díla ze strany Zákazníka prostřednictvím platformy Dumeto, o čemž bude Objednatel Zhotovitele informovat.

 2. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů. Pokud daňový doklad nebude mít náležitosti dle předchozí věty, Objednatel je oprávněn jej vrátit Zhotoviteli k přepracování. Do doby vystavení řádného daňového dokladu není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo.

 3. Cena za Dílo sjednaná v Objednávce je konečná a zahrnuje odměnu za provedení Díla a veškeré hotové výdaje (zejména doprava a materiál).

 4. Cena je sjednána jako pevná a nebude po dobu realizace Díla žádným způsobem upravována. Na její výši nemá žádný vliv vynaložení nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě Objednávky či obecně závazných právních předpisů povinen.

 5. V případě, kdy Zhotovitel zjistí, že cena Díla neodpovídá jeho rozsahu, zejména z důvodu mylného vymezení Díla Zákazníkem, informuje o tom neprodleně Objednatele, který potvrdí novou cenu nebo zruší Objednávku. Nebude-li Zhotovitel postupovat dle tohoto odstavce, má nárok pouze na cenu sjednanou v Objednávce.

 6. Objednatel není povinen k úhradě víceprací Zhotovitele, které nebyly odsouhlaseny.

 7. V rámci platebních podmínek je zde pojem: maximální fakturovatelná částka. Tímto pojmem rozumíme to, že není možné ze strany řemeslníka fakturovat více, než je rozsah předem domluvený. V případě, že reálný rozsah prací převyšuje původní odhad, je nutné se neprodleně spojit se zástupcem Dumeto a domluvit se na dalším postupu.

 

 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA          

 

 1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zajistit kompletní organizační zajištění provedení Díla, a to zejména zajistit potřebné nářadí, stroje, přístroje a jiná technická zařízení, není-li sjednáno s Objednatelem jinak.

 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat (a to i prostřednictvím Zákazníka), zda Zhotovitel postupuje řádně při jakémkoliv plnění dle Smlouvy. Zjistí-li Objednatel jakékoliv nedostatky, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit, popř. jiným způsobem zjednat nápravu tak, aby byl naplněn účel Smlouvy.

 3. Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny Objednatele. Ukázal by se jakýkoliv pokyn nebo příkaz Objednatele dle odborného názoru Zhotovitele jako nesprávný, nevhodný či neproveditelný, je povinen Zhotovitel na nesprávnost tohoto pokynu Objednatele upozornit, jinak odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provedení nesprávného, nevhodného či neproveditelného pokynu od Objednatele.

 4. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která bude prováděním Díla nebo v souvislosti s ním způsobena Zhotovitelem či osobami dle jeho pokynu provádějícím Dílo Objednateli, Zákazníkovi či třetí osobě. V případě, že bude tuto škodu povinen nahradit Objednatel, je Zhotovitel povinen výši takové škody Objednateli nahradit.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY

 

 1. V případě, že Zákazník prostřednictvím platformy Dílo neakceptuje pro jeho nedodělky nebo zjevné vady, případně pokud jej akceptuje s výhradami, nemá Zhotovitel nárok za zaplacení ceny za Dílo, a to až do úplného odstranění vad či nedodělků a akceptaci Díla ze strany Zákazníka.

 2. Zhotovitel je povinen vady či nedodělky dle odstavce 1 odstranit v přiměřené lhůtě ode dne výzvy učiněné Objednatelem (v případě havarijní vady se bude jednat o lhůtu v rozmezí 1–7 dnů, v případně ostatních vad v rozmezí 8–15 dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak). Výzva může být učiněna prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, zejména e-mailu či telefonu.

 3. V případě zjištění vad po akceptaci Díla je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele tyto vady neprodleně odstranit na své náklady, a to v přiměřené lhůtě, kterou určí Objednatel dle charakteru vady (v případě havarijní vady se bude jednat o lhůtu v rozmezí 1–7 dnů, v případně ostatních vad v rozmezí 8–15 dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak). Výzva může být učiněna prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, zejména e-mailu či telefonu.

 4. V případě uplatnění slevy z ceny Díla Zákazníkem vůči Objednateli v důsledku vady Díla, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli slevu, kterou Zákazníkovi poskytl, spolu s dalšími účelně vynaloženými náklady, které uplatní u Objednatele Zákazník. 

 

SOUČINNOST A MLČENLIVOST

 

 1. Smluvní strany jsou si povinni poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby byl naplněn účel Smlouvy a Objednávek.

 2. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele sdělit předpokládanou cenu za Dílo.

 3. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele sdělit předpokládaný termín pro realizaci Díla.

 4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotovitele veškeré informace, které má k dispozici, k tomu, aby mohl Zhotovitel Dílo řádně a včas provést.

 5. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním dle Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Tato povinnost mlčenlivosti platí jak po dobu účinnosti Smlouvy, tak i po jejím skončení. Zhotovitel se zavazuje, že informace získané v souvislosti s plněním dle Smlouvy neužije ke svému prospěchu či prospěchu jiné osoby.

 6. Zhotovitel je povinen doložit veškerá platná oprávnění pro provádění řemeslné činnosti.

 7. Zhotovitel je povinen předložit výpis z rejstříku trestů.

 

SANKCE

 

 1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši ceny za Dílo sjednané v Objednávce v případě, kdy se Zhotovitel nedostaví k Zákazníkovi ve sjednaném termínů z důvodů na jeho straně.

 2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za Dílo sjednané v Objednávce za každý den prodlení v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků.

 3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla, zejména nedostavil-li se k provádění Díla ve smluvený termín, aniž by o tom předem informoval Objednatele a podal řádné zdůvodnění nebo mu ve provádění brání náhlé závažné důvody (nemoc, havárie apod.). V takovém případě je Objednatel oprávněn od Objednávky odstoupit.

 

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 

 1. Smluvní strany si ujednávají, že od Smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví Smlouva nebo zákon.

 2. Objednatel je oprávněn Smlouvu či/a Objednávku vypovědět bez výpovědní doby v případě, kdy je opakovaně nespokojen s prováděním Díla Zhotovitelem či Zhotovitel opakovaně porušuje ustanovení Smlouvy či/a OP nebo platných a účinných právních předpisů.

 3. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, kdy Zhotovitel neakceptuje Objednávku.

 4. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět Smlouvy s výpovědní dobou 1 měsíc bez udání důvodu. Výpovědí nejsou dotčeny již uzavřené Objednávky, které zůstávají platné a účinné, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2023.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OP neplatné, neúčinné či nevynutitelné, platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného, neúčinného či nevynutitelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

 2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním OP a bere na vědomí, že jsou součástí Smlouvy.

bottom of page