top of page

Obchodní podmínky

1.     Obecné

Společnost Expertkom s.r.o., IČO 29151121, se sídlem Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze po sp. zn. 204510 (dále jen „Provozovatel“), upravuje tímto pro poskytování služeb a pro užívání webové platformy www.dumeto.cz (dále jen „Platforma“) následující obchodní podmínky (dále také “OP“).

OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) práva a povinnosti osob užívajících Platformu (dále jen „Zákazník/Zákazníci“), jakož i další související právní vztahy, které v souvislosti s užíváním Platformy vzniknou.

Platformu jsou oprávněny využívat osoby zletilé, osoby způsobilé právně jednat.

Provozovatel může OP jednostranně měnit či doplňovat. Změna je účinná od doby jejího zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Provozovatel informuje Zákazníka o změně OP na webové Platformě Dumeto, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním OP mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit.

Kontaktní e-mail pro případ jakýchkoliv dotazů a pro veškerou komunikaci Zákazníka s Provozovatelem je : info@dumeto.cz

2.     Základní pojmy

2.1.  Objednávkou se rozumí poptávka Zákazníka po zboží, službách firem a řemeslníků na provedení jím specifikovaného Díla, učiněná zejména prostřednictvím Platformy. Objednávka musí obsahovat přesný rozsah Díla a lokalitu provedení Díla.

2.2.  Nabídkou se rozumí nabídka Provozovatele na zhotovení Díla dle specifikace Zákazníka a za cenu pevně určenou, která odpovídá Dílu, které Zákazník poptal.

2.3.  Smlouvou se rozumí smlouva o dílo uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem, jejímž předmětem je provedení Díla dle přijaté objednávky.

2.4.  Zákazníkem je každá fyzická osoba starší 18ti let oprávněná jednat či právnická osoba, která učiní objednávku u Provozovatele, a to zejména přes Platformu.

2.5.  Dílem se rozumí především zhotovení určité věci, údržba určité věci, oprava nebo úprava věci, nebo činnosti s jiným výsledkem.

2.6.  Subdodavatelem se rozumí osoba spolupracující s Provozovatelem.

 

3.     Objednávka Díla

3.1.  Zákazník je oprávněn provádět objednávky prostřednictvím Platformy či telefonicky nebo emailem na kontakt uvedený na stránkách www.dumeto.cz.

3.2.  Zákazník může zadat Objednávku, tj. specifikovat poptávané dílo rovněž zasláním fotografie, krátkého videa či audio záznamu.

3.3. Odesláním/poskytnutím audio či video záznamů Zhotoviteli Zákazník prohlašuje, že je autorem těchto (případně má souhlas vlastníka těchto práv) a souhlasí s jejich předáním Provozovateli (či jeho Subdodavatelům) za účelem posouzení Objednávky a následné realizace smlouvy o Dílo.

3.4 Zákazník je povinen ve své Objednávce a v souvislosti s ní uvádět pravdivě veškeré údaje a rozhodné skutečnosti týkající se provádění Díla, zejména v čem spočívá oprava, údržba, zhotovení věci či jiná činnost.

3.5. Zákazník za účelem uzavření a plnění této Smlouvy souhlasí s  využitím svých osobních údajů, emailu a telefonu ke komunikaci s Provozovatelem, případně Subdodavateli. Komunikace slouží výlučně k plnění účelu této Smlouvy.

3.6.  Zákazník se zavazuje užívat Platformu v souladu se zákonem a platnými právními předpisy (zejména zveřejňovat jakýkoliv obsah, který by porušoval práva duševního vlastnictví, právo vztahující se k obchodnímu tajemství nebo jakákoliv práva třetích stran aj.), jakož i v souladu s etickým kodexem (nezveřejňovat obsah, který je nezákonný, hanlivý, obtěžující, výhružný apod.). Zákazník se zavazuje, že nebude používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provozování Platformy a průběh Objednávek. V opačném případě plně odpovídá za způsobenou škodu. Zákazník se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo Provozovatele poškodit nebo způsobit Provozovateli, či Subdodavatelům jakoukoliv újmu.

 

4.     Uzavření Smlouvy

4.1.  Na základě posouzení Objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi Nabídku, a to prostřednictvím emailu, který Zákazník uvedl. Nedílnou součástí Nabídky jsou obchodní podmínky. Nabídka obsahuje návrh realizace Díla včetně ceny (fixní nebo variabilní na základě odpracovaného času nebo spotřebovaného materiálu). Tato se hradí v korunách českých, včetně DPH. Cena se hradí na základě vystavené faktury.

4.2. Provozovatel má právo Objednávku odmítnout, a to zejména z kapacitních důvodů nebo též v případě, kdy je poptáváno Dílo, které je protiprávní nebo proti dobrým mravům.  

4.3. V ceně Díla je zahrnuta cena za práci, cena za dopravu a cena za materiál. V ceně Díla není obsaženo:

                 i.          provedení té částí Díla, která neodpovídá rozsahu Díla vyjádřeného v Objednávce;

               ii.          provedení té části Díla, kterou nemohl Provozovatel předpokládat z důvodu zatajení Zákazníkem či mylného vymezení Díla v Objednávce.

4.4.  Zákazník se zavazuje nejpozději do 2 dnů od doručení Nabídku písemně potvrdit, jinak je považována za odmítnutou. Za písemné potvrzení se pro tyto účely považuje potvrzení Zákazníka zaslané a doručené Provozovateli prostřednictvím emailu.  

4.5.  Zákazník prohlašuje, že potvrzením Nabídky se rovněž řádně a plně seznámil s obchodními podmínkami, jež mu byly předány Provozovatelem spolu s nabídkou na provedení Díla.

4.6.  Potvrzení Nabídky Zákazníkem obsahující dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky Nabídky, není přijetím Nabídky ve smyslu § 1740, odst. 3 OZ, a není uzavřena Smlouva.

4.7.  Zákazník se zavazuje bezprostředně po uzavření Smlouvy sdělit Provozovateli možné termíny k provedení Díla. Obě smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost směřující ke vzájemné dohodě na konkrétním termínu provedení Díla. Konkrétně dohodnutý termín je závazný.

4.8. Nedojde-li ze zavinění na straně Zhotovitele k zahájení termínu realizace do 10 dnů, je Zákazník oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

4.9. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění vyplývající z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad zadávací dokumentace, jsou smluvní strany povinny provést soupis těchto změn či rozšíření a vzájemně spolupracovat na jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn nově nacenit změny a tyto po jejich písemném odsouhlasení Zákazníkem, realizovat.

4.10.  Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy, jako například náklady na internetové připojení, hradí Zákazník. 

  

5.     Podmínky provádění Díla

5.1.  Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel může Dílo provést osobě nebo prostřednictvím Subdodavatele.

5.2.  Zákazník je povinen umožnit Provozovateli, případně Subdodavateli přístup do místa, kde má být Dílo provedeno v předem sjednaném termínu. Nebude-li umožněn Provozovateli, případně Subdodavateli vstup do místa, kde má být Dílo provedeno v předem sjednaný termín, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Provozovatele požadovat po Zákazníkovi úhradu jím již vynaložených nákladů.

5.3.  Zákazník se zavazuje poskytnout Provozovateli, resp. Subdodavateli veškerou součinnost k řádnému provedení Díla.

5.4. Zákazník uděluje Provozovateli souhlas (popřípadě zajistí souhlas všech oprávněných osob) k pořízení fotografií na místě, kde má být Dílo provedeno, pokud je to nutné pro řádné plnění této Smlouvy.

5.5. Zákazník prohlašuje, že pro samotnou realizaci Díla disponuje veškerým potřebným oprávněním (např. vlastnické právo k věci, jež má být opravena apod.).

5.6. Za okolnosti od moci vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této Smlouvy, jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění po dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit, nebude-li dohodnuto jinak.

5.7.  Provozovatel není povinen Dílo provést a může odstoupit od Smlouvy v případě, kdy:

               i.          Zákazník neposkytuje požadovanou součinnost, případně jinak maří provádění Díla,

               ii.          Zákazník trvá na zjevně nevhodném pokynu týkající se provádění Díla i přes upozornění                Provozovatele, resp. Subdodavatele na jeho nevhodnost;

             iii.          mu v provádění Díla brání jiné překážky nezávislé na jeho osobě,

             iv.        Zákazník uvedl nepravdivé nebo zkreslující informace, které vedly k nesprávnému zvolení postupu nebo odhadu rozsahu Díla.

5.8.  Po dokončení Díla je povinen Zákazník Dílo převzít (potvrdit Provozovateli jeho provedení) a případně vznést výhrady, které k provedenému Dílu má (zejména vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla).

5.9.  Dílo je provedeno předáním a potvrzením Díla Zákazníkem. 

5.10.  Zákazník souhlasí, že po dokončení Díla může Provozovatel, případně Subdodavatel pořídit fotografie provedeného Díla a tyto užívat ke své prezentaci, a to zejména na webu www.dumeto.cz" www.dumeto.cz a na sociálních sítích.

5.11.  Po provedení Díla je Provozovatel oprávněn vystavit fakturu/daňový doklad na sjednanou[BK1]  cenu v korunách českých za Dílo dle Smlouvy. Daňový doklad/fakturu, případně jiné pokyny k úhradě sjednané ceny zašle Provozovatel Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvedl. Zákazník se zavazuje sjednanou cenu řádně a včas zaplatit dle pokynů k platbě, a to se splatností 7 dní od doručení výzvy k úhradě.

5.12. V případě prodlení Zákazníka s úhradou výše uvedené faktury, je Provozovatel oprávněn po Zákazníkovi vyžadovat smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

5.13. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází na Zákazníka dnem uhrazení faktury dle bodu 5.11 tohoto článku.

5.14  Nepotvrdí-li Zákazník Dílo nejpozději do 2 dnů od jeho provedení, případně nevznese v této lhůtě jakékoliv výhrady k Dílu, je Provozovatel oprávněn podstupovat dle odst. 5.11 i bez akceptace Díla.

 

6.     Odstoupení od smlouvy o dílo

6.1. Zákazník nemůže ve smyslu § 1837 OZ odstoupit od smlouvy:

           a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem do 14 dnů od přijetí      Nabídky,

            b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,

            c) o vyžádané opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Zákazníkem na jeho žádost,

6.2.  Zákazník je oprávněn dle ust. § 1829 OZ odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, tj. od přijetí Nabídky Zákazníkem.

6.3. Bylo-li předmětem přijaté Nabídky poskytování služeb a odstoupí-li Zákazník od smlouvy a Podnikatel s plněním začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník ve smyslu § 1834 OZ poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.4.  Odstoupení od Smlouvy musí být provozovateli odesláno a doručeno ve lhůtě stanovené v odstavci 2 tohoto článku, a to na

               i.          adresu sídla Provozovatele nebo

               ii.          na e-mailovou adresu info@dumeto.cz.

6.5. Zákazník je oprávněn využít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

6.6.  Dojde-li k platnému odstoupení od Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší. Pakliže bylo předmětem Díla obstarání určitého zboží, náklady spojené s jeho vrácením nese Zákazník. Pakliže bylo předmětem Díla poskytnutí služby, která byla byť částečně již plněna, uhradí Zákazník poměrnou část ceny.

 

7.     Poučení spotřebitele

 

7.1.  Pro řešení sporů je Zákazník oprávněn využít mimosoudního způsobu řešení sporů (tzv. ADR), kde příslušným orgánem k rozhodování je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, https://www.coi.cz/informace-o-adr/, e-mail: adr@coi.cz.

7.2.  Zákazník je dále oprávněn k řešení sporů využít online platformu ODR (pomocí elektronického formuláře) zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem ODR pro Českou republiku je Evropské spotřebitelské centrum, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město. Subjektem příslušným řešit stížnosti podané skrze platformu ODR je Česká obchodní inspekce.

7.3  Přijetím nabídky, kde je uvedena 15% sazba DPH zákazník, čestně prohlašuje, že uvedená nemovitost a na ní prováděné práce splňují podmínky uvedené v ustanovení § 48 a § 49 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a proto mu mohou být fakturovány dodávané stavební nebo montážní práce s uplatněním snížené sazby daně z přidané hodnoty.

8.     Práva z vadného plnění

8.1.  Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za řádné a včasné provedení Díla.

8.2. Provozovatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době svého předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Provozovatel v rozsahu této záruky, a to v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním či vandalismem. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla.

8.3.  Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník na adrese sídla Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailu info@dumeto.cz. Zákazník uvede zejména, v čem spočívá vada a jaký nárok plynoucí z odpovědnosti za vady si zvolil.

 

9.     Závěrečná ustanovení

9.1.  Tyto obchodní podmínky se řídí právem České republiky a případné spory budou řešeny před soudy České republiky.

9.2.  Nedílnou součástí obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo.

9.3.  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 19. 6. 2023.​

bottom of page